ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ข่าวสารสถาบันวิจัย
  • แจ้งเวียนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรกฎาคม 18, 2018

    สถาบันวิจัยญาณสังวรเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการวิจัย โดยในแต่ละปีสถาบันวิจัยฯ  จะดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพิจารณาตามกระบวนการการของบประมาณด้านการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ โดยระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ NRMS ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี

    ในการนี้เพื่อให้การของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดแจ้งเวียนหนังสือการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบ และบุคลากรท่านใดประสงค์ขอทุนงบประมาณการวิจัย  โปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม research project หรือ research program ...

บทความ