ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ข่าวสารสถาบันวิจัย
  • “การจัดทำข้อเสนองบประมาณด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” กันยายน 17, 2019

    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กำหนดให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแนวทาง สกสว. กำหนด จึงขอแจ้งอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ จัดทำคำของบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามแบบฟอร์มเสนอแผนงานประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ rungtip.mon59@gmail.com ...

บทความ