ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ข่าวสารสถาบันวิจัย
  • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านประกันคุณภาพ มกราคม 7, 2019

    ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยหัวข้อในการรับบทความมี 5 ด้าน คือ 1. ด้านการเรียนการสอน 2. ด้านการวิจัย 3. ด้านการบริการวิชาการ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5. ด้านการบริหารจัดการ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

บทความ