ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ข่าวสารสถาบันวิจัย
  • ขอให้ดำเนินการจัดทำคำชี้แจงงบประมาณด้านการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓ พฤศจิกายน 16, 2018

    ตามที่ท่านได้ดำเนินการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนการดำเนินงานในการของบประมาณด้านการวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ โดยทางสถาบันวิจัยญาณสังวร ต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษาและสำนักงบประมาณต่อไป และเพื่อให้ข้อมูลงบประมาณด้านการวิจัยถูกต้องและสอดคล้องกับการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ๒๕๖๓ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

    ในการนี้ทางสถาบันวิจัยญาณสังวร ขอให้ท่านในฐานะผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม รวบรวมการจัดทำคำชี้แจงการของบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนของแผนบูรณาการ และภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โดยสามารถโหลดตัวอย่างและแบบการจัดทำคำชี้แจงงบประมาณด้านการวิจัยได้ที่ http://yri.mbu.ac.th/ หัวข้อ “ข่าวสารงานวิจัย” ...

บทความ