คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ ๖๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

เพื่อให้การกำกับดูแลโครงการวิจัยที่ดำเนินการเกี่่ยวข้องกับคนและรับรองโครงการวิจัยตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดย พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย