ประกาศสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลระดับดีและดีเด่นแก่อาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีพันธกิจผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติ ตลอดทั้งเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น ดังนั้น สถาบันวิจัยญาณสังวรจึงได้ประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ทำผลงานการวิจัยจนสำเร็จตามกรอบระยะเวลาและนำไปเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัดดังนี้