คำสั่งสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและหรืองานนวัตกรรม

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและผลงานอื่นๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเป็นอย่างมากที่สุด จึงได้มีคำสั่งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนผลงานของมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์งานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกต่อไป