ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

วารสาร

วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

บทความวิจัย

1. บทบาทของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

มานพ   นักการเรียน

2. การฝึกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

ศิริพร  บุญชัยเสถียร

3. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท

ประชัน  ชะชิกุล

4. ระบบบริหารเพื่องส่งเสริมสุขภาะอนามัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตาก

ศศิรฐา  แข็งเขตกรณ์

5. รูปแบบการบริหารงานห้องสมุดตามแนวพุทธธรรม

ไขแสง  พุฒชูชื่น

6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เยาวภา  แสนเขียว

 

บทความวิชาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับบุคคลและตัวแปรระดับกลุ่ม

สุวิมล  ติรการนันท์

วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

 

1. การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง

พระครูศรีปริยัติวิธาน และคณะ

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิผลตามพุทธวิธีบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

พระมหาสุพจน์  สุเมโธ

3. นาคในคัมภีร์พระพุทธศาสนา : บ่อเกิดและอิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรมไทย

จำนง  คันธิก

4. การเตรียมความพร้อมของแม่ชีไทยสู่การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน ปี 2558

แม่ชีสุนีย์  เนียมสวัสดิ์ และคณะ

5. การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สุคนทิพย์  สุภาจันทร์

6. การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บุญส่ง  ทองเอียง

วารสารวิชาการปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557)

yri_0502

1.พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร 2.มานพ นักการเรียน 3.ไพโรจน์ บัวสุข 4.ดร.พัชรี 5.อรอุมา เลาหพิบูลย์กุล ปรับแก้ไขแล้ว 6.จิราภรณ์ ผันสว่าง

วารสารวิชาการปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

yri_0501

1.พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ,ดร 2 วรเทพ เวียงแก 3 พ.ต.อ.ดร. วนิชย์ 4 เกษมสันต์ บุญเมือง 5 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ 6 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์

วารสารวิชาการปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556)

yri_0402

ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์ ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคำ พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ พระครูสิริธรรมนิเทศ อ.อภิญญา เงินดี อ.อุดมพร ชั้นไพบูลย์