สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโปสเตอร์งาน KM Day ผ่านช่องทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Zoom)

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดงาน KM Day ผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานภายในรวมภายนอกจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้ส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าประกวดในรูปแบบโปสเตอร์ “เรื่องการสร้างคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อขอรับใบอนุญาตการทำวิจัยในคน” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมกับเกียรติบัตร