เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มมร

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นพัฒนาโครงการวิจัยของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มมร