วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องเทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บว.มมร

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องเทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) โดยมีผู้เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาจากภายในและภายนอก มมร