ฟังสัมมนาทางวิชาการแบบออนไลน์กับคณะสังคมศาสตร์ มจร.

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เข้าร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการแบบออนไลน์กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล้ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)