ฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาปรัชญา

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาปรัชญาในสถาบันการศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล้ย (มจร.)