ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีการประชุมรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการเสนอจบการศึกษา เรื่องงบประมาณการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ปี ๒๕๖๕ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น