การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตสื่อธรรมศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี 

พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์ านวโร 

แม่ชีจิณธกาญจน์ ธัมมะรักขิตา

นายพนมนคร มีราคา

ดร.มนัสวี ศรีนนท์

นายสมคิด ไชยนาน