การประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารจากทุกส่วนงาน โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีเรื่องนำเสนอในที่ประชุมหลายเรื่อง เช่น เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยตามโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนา มมร ในอนาคต (mbu big move project) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖