วิทยากรเรื่องค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๔ ให้ความรู้แก่บุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด มมร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณส้งวร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการตั้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย และระดับสถาบัน แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตร้อยเอ็ดและส่วนงานอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบุคคลผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย