คำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ ๙๓๖ / ๒๕๖๔ เรื่อง ให้บุคลากรรักษาการแทน โดยได้แต่งตั้งพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป