สถาบันวิจัยญาณสังวร ร่วมกับวิทยาเขตร้อยเอ็ดและกองพัฒนาคุณภาพ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การต้้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา : ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปี ๒๕๖๔”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้บรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การต้้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา : ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ปี ๒๕๖๔” โดยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างวิทยาเขตร้อยเอ็ดร่วมกับสถาบันวิจัยญาณสังวรและกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)