รักษาการผู้อำนวยสถาบันวิจัยญาณสังวร ปรึกษาหารือการทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายภายนอก มมร และสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ร่วมปรึกษาหารือการทำงานการวิจัยกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ถือโอกาสกล่าวสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ นายทศพร จันทมงคลเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย