รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ร่วมงานทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๕ และทำบุญอุทิศกับกองพัสดุและพบปะทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ร่วมงานทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๕ และทำบุญอุทิศให้บุคลากรที่เสียชีวิตไปแล้วของกองพัสดุและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการทำวิจัยประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มมร