การประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 4/2563 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาเอกสาร

สถาบันวิจัยญาณสังวร กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 4/2563 เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาเอกสาร ตามระเบียบวาระการประชุมในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ด้วยระบบ ZOOMตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของ

ไวรัสCOVID – 19