ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

บทความ

โครงการสัมมนาวิจัย เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 17-19 ก.พ.59

 

ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานเปิดโครงการสัมมนาวิจัย เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

« 1 ของ 4 »

การเขียน มคอ,3 – มคอ,7 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559

พระราชบัณฑิต  อธิการบดี  ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียน มคอ,3 – มคอ,7 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ระหว่างวันที่  5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่  นนทบุรี

« 1 ของ 4 »

วิจัยนำร่อง รุ่นที่ 1 20-22 ต.ค. 58

IMG_6594 IMG_6587 IMG_6610 IMG_6621 IMG_6625 IMG_6628 IMG_6567 IMG_6606 IMG_6608 IMG_6613 IMG_6617 IMG_6811 IMG_6815 IMG_6588 IMG_6589 IMG_6590 IMG_6591 IMG_6592 IMG_6598 IMG_6599 IMG_6601 IMG_6602 IMG_6615 IMG_6616 IMG_6622 IMG_6624 IMG_6629 IMG_6634 IMG_6635 IMG_6637 IMG_6642 IMG_6643 IMG_6644 IMG_6645 IMG_6646 IMG_6647 IMG_6648 IMG_6650 IMG_6651 IMG_6652 IMG_6656 IMG_6657 IMG_6658 IMG_6659 IMG_6660 IMG_6662 IMG_6667 IMG_6668 IMG_6669 IMG_6671 IMG_6674 IMG_6683 IMG_6685 IMG_6686 IMG_6688 IMG_6701 IMG_6708 IMG_6712 IMG_6721 IMG_6724 IMG_6726 IMG_6727 IMG_6728 IMG_6730 IMG_6732 IMG_6738 IMG_6740 IMG_6741 IMG_6748 IMG_6756 IMG_6758 IMG_6765 IMG_6766 IMG_6767 IMG_6770 IMG_6775 IMG_6801 IMG_6803

วารสารวิชาการปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557)

yri_0502

1.พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร 2.มานพ นักการเรียน 3.ไพโรจน์ บัวสุข 4.ดร.พัชรี 5.อรอุมา เลาหพิบูลย์กุล ปรับแก้ไขแล้ว 6.จิราภรณ์ ผันสว่าง

วารสารวิชาการปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

yri_0501

1.พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ,ดร 2 วรเทพ เวียงแก 3 พ.ต.อ.ดร. วนิชย์ 4 เกษมสันต์ บุญเมือง 5 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ 6 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์

วารสารวิชาการปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556)

yri_0402

ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์ ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคำ พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ พระครูสิริธรรมนิเทศ อ.อภิญญา เงินดี อ.อุดมพร ชั้นไพบูลย์

วารสารวิชาการปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2556)

yri_0401

จุฬารัตน์ ประพิศ โบราณมูล พรหมินทร์ พระมหาคำสัน พระมหาวิโรจน์ พระมหาสมนึก มานะ วรรณา

วารสารวิชาการปีที่ 3 ฉบับที่ 2

yri_0302

1.รศ.ดร.สุธรรม 2. ผศ.สุนทร 3.อ.ทิพมาศ 4. วสันต์ 5. อ.ชูวิทย์ และ อ.เกษสุนีย์ 6. สมโพชน์ 7.เพ็ญศรี 8. แสงเดือน 9.โอฬาร , ฉันทัส

วารสารวิชาการปีที่ 3 ฉบับที่ 1

yri_0301

1. พระศรีรัชมงคลบัณฑิต 2.พระปลัดบุญธรรม 3.พระมหาบุญศรี 4.ศิขิรินทร์ 5.รศ.จารุพรรณ 6.อุทัย 7.วรรณา

เชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ ครั้งที่ ๒

สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย (สพว.) และมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรล้านนา (มศภ.) จัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติครั้งที่ ๒ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน”

yri05035802

รายละเอียดกำหนดการ