ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

wason.ch

วารสาร สถาบันวิจัยญาณสังวร

homepageImage_en_US 555

บทความฉบับปัจจุบันและบทความย้อนหลัง

วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาสู่สาธารณชน ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและความเจริญก้าวหน้าในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาสู่ระดับสากล โดยใช้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งแต่ละผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเป็นผลงานที่มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยวารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดรับผลงานวิจัย บทความของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ

“การจัดทำข้อเสนองบประมาณด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กำหนดให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแนวทาง สกสว. กำหนด จึงขอแจ้งอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ จัดทำคำของบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามแบบฟอร์มเสนอแผนงานประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ rungtip.mon59@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อสถาบันวิจัยญาณสังวรจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอ สกสว. ต่อไป (แบบฟอร์มเสนอแผนงาน)

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. แบบเสนอแผนงาน Platform 1 Programs 3 01-p3-28-08-25621

2. แบบเสนอแผนงาน Platform 1 Programs 5 01-p5-28-08-25621

3. แบบเสนอแผนงาน Platform 2 Programs 8 02-p8-29-08-25621

4. แบบเสนอแผนงาน Platform 2 Programs 9 02-p9-28-08-25621