ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำแผนฟื้นฟูระดับหลักสูตร วิทยาเขต วิทยาลัย คณะ และสถาบัน

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำแผนฟื้นฟูระดับหลักสูตร วิทยาเขต วิทยาลัย คณะ และสถาบันโดยมีท่านอธิการบดี พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ด้วยระบบ Zoom meeting (แบบออนไลน์)

Hi