ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงของสถาบันวิจัยญาณสังวร

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เช้า – บ่าย นำโดย รองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร(พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.) เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงของสถาบันวิจัยญาณสังวร เพื่อพิจารณากรอบความเสี่ยงปี 64 สู่ปี 65 ร่วมกับประกันคุณภาพการศึกษา