ร่วมพัฒนาวารสาร มมร. ไปด้วยกัน :สภาพที่เป็นและอนาคตภาพ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการพัฒนาวารสาร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวารสาร และการจัดทำวารสาร บรรยายโดย รองอธิการบดี พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.  เรื่อง ร่วมพัฒนาวารสาร มมร . ไปด้วยกัน  : สภาพที่เป็นและอนาคตภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทั้งหมด ทุกส่วนงานได้มาตรฐานทางวิชาการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้วยระบบ Zoom meeting (แบบออนไลน์)