ประชุมคณะทำงานพัฒนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงวารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตราฐานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 11.00 น – 11.15 น. นำโดย รองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร
(พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.) เป็นประธานประชุมคณะทำงานพัฒนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงวารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตราฐานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1/2564 ด้วยระบบ Zoom meeting (แบบออนไลน์)