ประชุมการควบคุมภายในถาบันวิจัยญาณสังวร

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.- 16.20 น. นำโดย รองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร(พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.) เป็นประธานประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยญาณสังวร เพื่อนำส่งผลการควบคุมภายในถาบันวิจัยญาณสังวร