ประชุมเครือข่ายวารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 (ทปว.มมร.)

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหารวารสารใน 5 คณะ 7 วิทยาเขต และ 3 วิทยาลัย ได้กำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาวารสาร ทั้งววรสารที่อยู่ในฐาน tci และนอกฐาน tci จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่าน และผู้สนใจภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนารับฟังบรรยายพิเศษและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวารสาร  ด้วยระบบZoom meeting (แบบออนไลน์)