ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “นาคในความเชื่อ ตำนาน ศิลปกรรม และปกรรัมของชาวอุษาคเนย์”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “นาคในความเชื่อ ตำนาน ศิลปกรรม และปกรรัมของชาวอุษาคเนย์” จัดโดยสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดย นายจิรวัฒน์ ตั้งจิตเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวิทยากร ผู้ดำเนินรายการ มุกรวี ฉิมพะเนาว์ ด้วยระบบ Zoom meeting (แบบออนไลน์)