อบรมวิชาการ การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นำโดย รองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร
(พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.) เป็นประธาน
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย
เข้าร่วมรับฟังแนวทางการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
โดย ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร
ด้วยระบบ Zoom meeting (แบบออนไลน์)