ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยญาณสังวร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น.- 17.15 น. นำโดย รองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร (พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.) เป็นประธาน ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยญาณสังวร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ติดตามผลและการพัฒนางานในแต่ละส่วนงานของสถาบันวิจัยญาณสังวร