ประชุมด้านบริหารความเสี่ยง

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น – 11.00 น. นำโดย รองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร
(พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.) ประชุมพูดคุยให้ข้อมูลด้านความเสี่ยงด้านวิจัยต่อทีมงานท่านผู้ช่วยอธิการบดี