สรุปข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณการสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม สรุปข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณการสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของแต่ละหน่วยงาน วิทยาเขต วิทยาลัย คณะ ด้วยระบบ Zoom meeting (แบบออนไลน์)