ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน

หลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียมฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน ชุดปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๕