ติดต่อ

สถาบันวิจัยญาณสังวร

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

อาคาร B 7.3 ชั้น 4

248 ม.1 ถ.ศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02 – 444 – 6000

ต่อภายใน 1125 1126 1127

E-mail: yrimbu.mbu@gmail.com

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ผศ.ดร.)

รองอธิการบดี

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณส้งวร