การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน ครั้งที่ 3/2563เพื่อรองรับโครงการวิจัยตามมาตรฐานจริยธรรมการทำวิจัย

สถาบันวิจัยญาณสังวร กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน ครั้งที่ 3/2563เพื่อรองรับโครงการวิจัยตามมาตรฐานจริยธรรมการทำวิจัยในคนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563