ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

วารสาร

  • วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) มกราคม 22, 2016 บทความวิจัย 1. บทบาทของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม มานพ   นักการเรียน 2. การฝึกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา ศิริพร  บุญชัยเสถียร 3. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ประชัน  ชะชิกุล 4. ระบบบริหารเพื่องส่งเสริมสุขภาะอนามัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตาก ศศิรฐา  แข็งเขตกรณ์ 5. รูปแบบการบริหารงานห้องสมุดตามแนวพุทธธรรม ไขแสง  พุฒชูชื่น 6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เยาวภา  แสนเขียว   บทความวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับบุคคลและตัวแปรระดับกลุ่ม สุวิมล  ติรการนันท์
  • วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) มกราคม 22, 2016   1. การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง พระครูศรีปริยัติวิธาน และคณะ 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิผลตามพุทธวิธีบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 พระมหาสุพจน์  สุเมโธ 3. นาคในคัมภีร์พระพุทธศาสนา : บ่อเกิดและอิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรมไทย จำนง  คันธิก 4. การเตรียมความพร้อมของแม่ชีไทยสู่การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน ปี 2558 แม่ชีสุนีย์  เนียมสวัสดิ์ และคณะ 5. การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สุคนทิพย์  สุภาจันทร์ 6. การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บุญส่ง  ทองเอียง
  • วารสารวิชาการปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) มีนาคม 6, 2015 1.พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร 2.มานพ นักการเรียน 3.ไพโรจน์ บัวสุข 4.ดร.พัชรี 5.อรอุมา เลาหพิบูลย์กุล ปรับแก้ไขแล้ว 6.จิราภรณ์ ผันสว่าง
  • วารสารวิชาการปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) มีนาคม 6, 2015 1.พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ,ดร 2 วรเทพ เวียงแก 3 พ.ต.อ.ดร. วนิชย์ 4 เกษมสันต์ บุญเมือง 5 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ 6 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
  • วารสารวิชาการปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556) มีนาคม 6, 2015 ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์ ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคำ พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ พระครูสิริธรรมนิเทศ อ.อภิญญา เงินดี อ.อุดมพร ชั้นไพบูลย์
  • วารสารวิชาการปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2556) มีนาคม 6, 2015 จุฬารัตน์ ประพิศ โบราณมูล พรหมินทร์ พระมหาคำสัน พระมหาวิโรจน์ พระมหาสมนึก มานะ วรรณา
  • วารสารวิชาการปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มีนาคม 6, 2015 1.รศ.ดร.สุธรรม 2. ผศ.สุนทร 3.อ.ทิพมาศ 4. วสันต์ 5. อ.ชูวิทย์ และ อ.เกษสุนีย์ 6. สมโพชน์ 7.เพ็ญศรี 8. แสงเดือน 9.โอฬาร , ฉันทัส
  • วารสารวิชาการปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มีนาคม 6, 2015 1. พระศรีรัชมงคลบัณฑิต 2.พระปลัดบุญธรรม 3.พระมหาบุญศรี 4.ศิขิรินทร์ 5.รศ.จารุพรรณ 6.อุทัย 7.วรรณา
  • วารสารวิชาการปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มีนาคม 6, 2015 กรุณา ขันทอง ณัฐปภัสร์ นาคชุ่ม พระกิตติภัต พระเก่งกาจ พระครูปลัดวินัย พวงทิพย์ หนูเจริญ สำราญ ศรีคำมูล สุนีย์ เนียมสวัสดิ์
  • วารสารวิชาการปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มีนาคม 5, 2015 ๑. ผศ.ดร.ปัญญา ๒. ผศ.สุวิทย์ เปียผ่อง ๓. พระมหาวิเศษ ๔. รศ.ดร. มานพ ๕. อ. วิทูล ๖. อ.ประพิศ ๗. อ.สุชาดา นาคฤทธิ์ ๘. อ.สุนทร ๙. อ.อัครชัย