ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

โครงการ "การออกแบบเครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย"

พระมหาทองเชิด กตปุญโญ,ผศ.ดร. ผอ.สถาบันวิจัยญาณสังวร และ
ดร,วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดการอบรม เรื่อง “การออกแบบเครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย” วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558 ณ เดอะเล็คกาซี่ นนทบุรี

« 3 ของ 6 »