ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

โครงการวิจัยนำร่อง รุ่นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานภาระงานทางวิชาการในการทำวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร

พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานพิธีเปิด โครงการวิจัยนำร่อง รุ่นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานภาระงานทางวิชาการในการทำวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 20-22 ตุลาคม 2558 และกล่าวรายงานโดย พระมหาทองเชิด กตปุญโญ,ผศ,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร

« 1 ของ 3 »