ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

แจ้งเวียนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สถาบันวิจัยญาณสังวรเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการวิจัย โดยในแต่ละปีสถาบันวิจัยฯ  จะดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพิจารณาตามกระบวนการการของบประมาณด้านการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ โดยระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ NRMS ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี

ในการนี้เพื่อให้การของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดแจ้งเวียนหนังสือการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบ และบุคลากรท่านใดประสงค์ขอทุนงบประมาณการวิจัย  โปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม research project หรือ research program ภายใต้กรอบวิจัยและเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

ปรากฏตามเอกสารแนบ แล้วส่งมายังสถาบันวิจัยญาณสังวร จำนวน ๕ ชุดภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อทางสถาบันวิจัยญาณสังวร จะได้พิจารณาตามกระบวนการของสถาบันวิจัยฯ ต่อไป