ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

แจ้งการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยญาณสังวร  ได้จัดเตรียมการสัมมนาอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์  /  นักวิจัย  ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เพื่อเสนอของบประมาณ  ประจำปี  ๒๕๖๑  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ได้โปรดแจ้งเวียนหนังสือการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบ  และบุคลากรท่านใดประสงค์ขอทุนงบประมาณการวิจัย  โปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจำปี  ๒๕๖๑  ตามแบบฟอร์ม  ว๑  –  ด  ภายใต้กรอบวิจัยและเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  ๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่  ๙  (พ.ศ.๒๕๖๐  –  ๒๕๖๔)  แต่เนื่องจากนโยบายดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  จึงให้ใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่  ๘  (พ.ศ.๒๕๕๕  –  ๒๕๕๙)  ไปพลางก่อน  ๒)  กรอบวิจัยสถาบันวิจัยญาณสังวร  ๓)  เงื่อนไข  /  ข้อกำหนด  ปรากฏตามเอกสารแนบ  แล้วส่งมายังสถาบันวิจัยญาณสังวร  ภายในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  จำนวน  ๕  ชุด  เพื่อทางสถาบันวิจัยญาณสังวร  จะได้พิจารณาตามกระบวนการ  และเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ต่อไป

แบบ-ว1-ด.-61

กรอบการวิจัยปี-61