ผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาในหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยเป็นการทำหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหน่วยงาน อาจารย์ประจำวิชา และผู้สนใจร่วมรับฟัง