การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มมร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ร่วมกับคณะกรรมการจากตัวแทนส่วนงานต่างๆ ประชุมขับเคลื่อนงานการจัดการความรู้เรื่องต่างๆ ของทุกส่วนงาน ซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้ต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ของส่วนงานแต่ละแห่งให้มากขึ้น