ประกาศ สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประกาศ สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน(Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖