ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ภาพกิจกรรม

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

« 1 ของ 4 »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PDCA ในระบบการวิจัย  10-12 ก.พ.59

« 1 ของ 7 »

การเขียน มคอ,3 – มคอ,7    5-7 ก.พ.59

« 2 ของ 4 »

วิจัยเชิงคุณภาพ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 58

« 1 ของ 5 »

การสร้างเครื่องมือวิจัย  16-20  พ.ย. 58

« 1 ของ 6 »

 

วิจัยนำร่อง  20-22 ต.ค. 58

« 1 ของ 3 »

วันสถาปนา ปีที่ 122   วันที่  1  ตุลาคม 2558

« 1 ของ 2 »

การเขียนข้อเสนอปี 60  วันที่ 21 – 23  กันยายน  2558

กิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   วันที่ 25 – 27  สิงหาคม 2558