ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ข่าวสาร

  • “การจัดทำข้อเสนองบประมาณด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” กันยายน 17, 2019 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กำหนดให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแนวทาง สกสว. กำหนด จึงขอแจ้งอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ จัดทำคำของบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามแบบฟอร์มเสนอแผนงานประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ rungtip.mon59@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อสถาบันวิจัยญาณสังวรจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอ สกสว. ต่อไป (แบบฟอร์มเสนอแผนงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร 1. แบบเสนอแผนงาน Platform 1 Programs 3 01-p3-28-08-25621 2. แบบเสนอแผนงาน Platform 1 Programs 5 01-p5-28-08-25621 3. แบบเสนอแผนงาน Platform 2 Programs 8 02-p8-29-08-25621 4. แบบเสนอแผนงาน Platform 2 Programs 9 02-p9-28-08-25621