ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

บทความวิจัย

1. บทบาทของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

มานพ   นักการเรียน

2. การฝึกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

ศิริพร  บุญชัยเสถียร

3. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท

ประชัน  ชะชิกุล

4. ระบบบริหารเพื่องส่งเสริมสุขภาะอนามัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดตาก

ศศิรฐา  แข็งเขตกรณ์

5. รูปแบบการบริหารงานห้องสมุดตามแนวพุทธธรรม

ไขแสง  พุฒชูชื่น

6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เยาวภา  แสนเขียว

 

บทความวิชาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับบุคคลและตัวแปรระดับกลุ่ม

สุวิมล  ติรการนันท์