ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

วารสารวิชาการปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

 

1. การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง

พระครูศรีปริยัติวิธาน และคณะ

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิผลตามพุทธวิธีบริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

พระมหาสุพจน์  สุเมโธ

3. นาคในคัมภีร์พระพุทธศาสนา : บ่อเกิดและอิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรมไทย

จำนง  คันธิก

4. การเตรียมความพร้อมของแม่ชีไทยสู่การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน ปี 2558

แม่ชีสุนีย์  เนียมสวัสดิ์ และคณะ

5. การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สุคนทิพย์  สุภาจันทร์

6. การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บุญส่ง  ทองเอียง