ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

วารสารวิชาการปีที่ 1 ฉบับที่ 1

yri_58001

๑. ผศ.ดร.ปัญญา
๒. ผศ.สุวิทย์ เปียผ่อง
๓. พระมหาวิเศษ
๔. รศ.ดร. มานพ
๕. อ. วิทูล
๖. อ.ประพิศ
๗. อ.สุชาดา นาคฤทธิ์
๘. อ.สุนทร
๙. อ.อัครชัย