ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 122

งานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 122 ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา “มหามกุฏราชวิทยาลัย” ขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบรมราชชนกและสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดงานพิธีคล้านวันสถาปนาและบำเพ็ญกุศลถวายบุรพาจารย์ผู้มีพระราชคุณูปการ พระคุณูปการ และคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

« 1 ของ 2 »