ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ฯลฯ

ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริหารโครงการวิจัย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการรับเงินและการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

———————-

เพื่ออนุวัตตามความในข้อ ๕ และ ข้อ ๖  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสถาบันวิจัยญาณสังวร จึงประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริหารโครงการวิจัย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการรับเงินและการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริหารโครงการวิจัย

เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก แต่ละโครงการวิจัย ให้จัดสรรอุดหนุนสถาบันวิจัยญาณสังวรในอัตราร้อยละสิบ  และจัดสรรเป็นค่าบริหารโครงการวิจัย    ค่าตอบแทนนักวิจัย  และการชำระภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ

ข้อ ๒ การรับเงินอุดหนุนการวิจัย

๒.๑ กรณีที่ผู้ให้ทุนวิจัยสั่งจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยโดยตรงแก่มหาวิทยาลัย

เงินอุดหนุนการวิจัยที่ผู้ให้ทุนวิจัยจ่ายให้โดยตรงแก่มหาวิทยาลัย ทั้งการจ่ายเป็นเช็ค และหรือเอกสารแทนเงินสด ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) เมื่อนักวิจัยได้รับแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนวิจัย ให้นักวิจัยมีหนังสือแจ้งสถาบันวิจัยญาณสังวรทราบภายในเจ็ดวันทำการ      และให้สถาบันวิจัยญาณสังวรแจ้งฝ่ายการเงินและบัญชีดำเนินการรับเงินอุดหนุนการวิจัย

(๒) ให้ฝ่ายการเงินและบัญชีรับเงินอุดหนุนการวิจัยซึ่งผู้ให้ทุนสั่งจ่ายเป็นเช็ค และหรือเอกสารแทนเงินสดซึ่งโอนเข้าบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย  และนำเข้าบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยในกรณีที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นเช็ค และแจ้งสถาบันวิจัยญาณสังวรว่าได้รับเงินแล้ว

๒.๒ กรณีที่ผู้ให้ทุนวิจัยสั่งจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยโดยตรงแก่นักวิจัย

เงินอุดหนุนการวิจัยที่ผู้ให้ทุนวิจัยจ่ายให้โดยตรงแก่นักวิจัย ทั้งการจ่ายเป็นเงินสด เช็คและหรือเอกสารแทนเงินสด ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ให้นักวิจัยนำส่งเงินอุดหนุนการวิจัยให้สถาบันวิจัยญาณสังวร ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

(๒) ให้สถาบันวิจัยญาณสังวรนำส่งเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อ ๒.๒ (๑) ให้ฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓ การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

๓.๑ ให้นักวิจัย   ผู้ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.๒๕๕๒ มีหนังสือถึงสถาบันวิจัยญาณสังวร ขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยตามอัตราที่กำหนดในประกาศนี้

๓.๒ ให้สถาบันวิจัยญาณสังวร    ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องรายการขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยของนักวิจัย และขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ ๔ เงินอุดหนุนการวิจัยที่สถาบันวิจัยญาณสังวร ได้รับตามประกาศนี้ ให้ถือเป็นเงินรายได้ของสถาบันวิจัยญาณสังวร

ข้อ ๕ ให้ฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบ    และดำเนินการ การรับเงินอุดหนุนการวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.๒๕๕๒

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ให้ฝ่ายการเงินและบัญชีนำเงินรายได้ตามข้อ ๔ เข้าฝากในบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แยกเป็นบัญชีเงินฝากสถาบันวิจัยญาณสังวร หรือจะนำฝากเป็นบัญชีเงินฝากใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่ให้แสดงรายการทางบัญชีของมหาวิทยาลัยว่าเป็นเงินรายได้ของสถาบันวิจัยญาณสังวร

ข้อ ๖  เป็นหน้าที่ของสถาบันวิจัยญาณสังวร จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรตามอัตราที่กำหนดในประกาศนี้   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย    การเรียน การสอน  และบริการวิชาการ  และแจ้งหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้แล้วให้ฝ่ายการเงินและบัญชีทราบและนำไปปฏิบัติ  และเป็นหน้าที่ของสถาบันวิจัยญาณสังวรที่จะรายงานการใช้เงินตามประกาศนี้  ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๗  กรณีที่เงื่อนไขของผู้ให้ทุนวิจัยไม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุนวิจัยโดยอนุโลมและให้นักวิจัยรายงานสถาบันวิจัยญาณสังวรทราบ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒

(พระเทพปริยัติวิมล)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย